Knihovní řád

Výtah z Knihovního řádu Obecní knihovny Ostrata

  • V obecní knihovně má právo půjčovat si knihy a využívat dalších služeb každý čtenář knihovny, dodržující tento čtenářský řád. Čtenářem se může stát každý občan. Děti a mládež do 15 let se mohou stát čtenářem knihovny po souhlasu rodičů, kteří ručí za vypůjčené knihy. Čtenářský poplatek činí 100 Kč pro dospělé, 50 Kč pro důchodce, studenty a děti.
  • V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů v platném znění, Obecní knihovna Ostrata zabezpečí, že osobní údaje uživatelů budou použity pouze pro vedení knihovnických agend tak, aby bylo umožněno poskytování knihovnických a informačních služeb a byla zabezpečena ochrana knihovního fondu.  Osobní údaje budou použity pouze pro tyto účely po dobu trvání uživatelského vztahu. Po ukončení uživatelského vztahu budou uchovány po dobu nezbytnou pro zpracování roční statistiky a následně budou likvidovány. K ukončení uživatelského vztahu dochází dva roky od uživatelovy poslední návštěvy v knihovně, pokud uživatel zároveň nemá vůči knihovně žádné závazky. Osobní údaje budou chráněny před zneužitím a nebudou poskytnuty třetím osobám.
  • Knihy, které nejsou v obecní knihovně k dispozici, po žádosti čtenáře obstará pracovník knihovny pomocí meziknihovní výpůjční služby.
  • Výpůjční lhůta je 31 dnů. Potřebuje-li čtenář knihu déle, může mu být tato lhůta prodloužena o další měsíc, v případě, že kniha není již zamluvena dalším čtenářem. Výpůjční lhůta může být prodloužena celkem dvakrát o jeden měsíc (celkem výpůjčka na 3 měsíce), pokud čtenář požádá o prodloužení před jejím uplynutím.
  • Čtenář, který včas nevrátí knihy, bude osobně nebo písemně upomenut. Knihy mohou být také vymáhány prostřednictvím obecního úřadu. Čtenář je povinen hradit upomínací výlohy.
  • S knihami, které tvoří majetek Obce Ostrata, musí čtenář zacházet šetrně. Zjištěnou závadu je povinen okamžitě hlásit knihovníkovi, jinak musí škody hradit sám. Ztracenou nebo poškozenou knihu nahradí stejným vydáním téže knihy, knihou jinou (po dohodě s knihovníkem) nebo peněžitou náhradou. Taktéž je povinen zaplatit 20 Kč za poškozený kód v knize nebo za kód v knize, kterou poškodil či ztratil a 10 Kč za zpracování knihy (náhrady).
  • Čtenář nemá právo půjčovat knihy vypůjčené v obecní knihovně dalším osobám.
  • V případě, že čtenář prodělal infekční chorobu a měl půjčené knihy z knihovny, je povinen tuto skutečnost nahlásit v knihovně.
  • Knihovní řád je každý čtenář povinen znát a dodržovat. Ten, kdo soustavně porušuje jeho ustanovení, může být z řad čtenářů vyloučen.

Knihovní řád nabývá účinnosti dne 1. 6. 2018